Brzy

Jak se geny projevují


Viděli jsme, že v některých případech se geny projevují velmi odlišnými fenotypy.

Například geny pro barvu semen v hrách se projevují s dobře definovanými fenotypy, s nalezenými žlutými nebo zelenými semeny. Tuto dobře definovanou genovou manifestaci nazýváme diskontinuální variace genuprotože neexistují žádné přechodné fenotypy.

Existuje však dědičnost charakteristik, jejichž genová manifestace (nazývaná také expresivita) neurčuje takové definované fenotypy, ale spíše gradaci fenotypů. Tuto gradaci genové expresivity, od fenotypu, který ukazuje mírnou expresi znaku až po jeho úplnou expresi, nazýváme reakční normou nebo variabilní výraznost. Například nosiče genů brachydactyly (short finger) mohou mít fenotypy sahající od mírně kratších prstů po jejich úplnou absenci.


Různé stupně brachydaktyly variabilní expresí genotypu.

Některé geny, kdykoli jsou přítomny, říkáme, že jsou vysoce pronikající. Jiní mají neúplná penetrace, to znamená, že pouze část genotypových nosičů má odpovídající fenotyp.

Všimněte si, že pojem penetrace souvisí s expresivitou genu v souboru jedinců, přičemž je prezentován v procentech. Lze tedy například říci, že penetrace genu pro Huntingtonovu chorobu je 100%, což znamená, že 100% nosičů tohoto genu má (exprimuje) odpovídající fenotyp.